Alle studente wat aansoek gedoen het vir 2024 US-Befondsingsgeleenthede is teen mid-Julie in kennis gestel van hul aansoekuitkoms.

Gereelde vrae

Gereelde vrae

Indien jy nie ‘n antwoord op jou navraag in hierdie afdeling kry nie, gerig asseblief ‘n oproep met Universiteit Stellenbosch (US) Kliëntediens by 021 808 9111 or e-pos info@sun.ac.za – en onthou om dan ‘n gepaste onderwerpreël en jou US# in te sluit sodat jou boodskap doeltreffend gerageer kan word.

Voornemende studente

Wat is die Universiteit Stellenbosch se 2024-aansoek datums?
3 April 2023 Voorgraadse aansoeke OPEN
16 Oktober 2023 Aansoeke om finansiële bystand vir voornemende studente HEROPEN
31 Julie 2023 Voorgraadse en koshuisaansoeke SLUIT
31 Oktober* 2023 Aansoeke om finansiële bystand vir voornemende studente SLUIT
26 Januarie 2024 Aansoeke om Diploma in Openbare Verantwoordbaarheid (Skool vir Publieke Leierskap) SLUIT

*Laat toelatings sal van geval tot geval hanteer word

Wat is die verkil tussen my aansoek-ID en my studentenommer?

Alle aansoekers sal ’n aansoek-ID ontvang. Dit is ’n unieke ID-nommer wat jymoet gebruik om jou aansoek te bestuur voordat jy as ’n student registreer. Hou tred met jou aansoekstatus op die aansoekerportaal of op www.maties.com > Aansoek > Aansoekerportaal.

Alle aansoekers sal ook ’n studentenommer ontvang. Gebruik dit vir toegang tot die ander platforms van die Universiteit Stellenbosch terwyl jy nog ’n voornemende student is. Sodra jy ’n aanbod aanvaar het, kan jy ook jou studentenommer gebruik om beursaansoeke in te dien of tred te hou met jou koshuisaansoek.

Met ander woorde, jou studentenommer vervang NIE jou aansoek-ID nie. Jou studentenommer waarborg ook NIE dat jy tot ’n program toegelaat sal word of mag registreer nie. Sluit asseblief jou aansoek-ID sowel as jou studentenommer in by ál jou kommunikasie met die Sentrum vir Studente-administrasie en die Kliëntedienssentrum.

Wat is die verkil tussen die aansoekerportaal en die studenteportaal op my.sun?

The policy standard applies to:

Die aansoekerportaal kan jy jou aansoek indien en dophou en joutoelatingstatus nagaan.

Die studenteportaal is wat jy sal gebruik nadat jy as ’n student by die Universiteit Stellenbosch geregistreer het en om as voornemende student aansoeke om finansiële bystand (US-befondsing) in te dien en jou koshuisaansoek te moniteer.

Ek het my gebruikernaam en wagwoord opgestel. Hoe nou gemaak?

Gebruik jou studentenommer om toegang tot die studenteportaal op my.sun tekry, waar jy beursaansoeke kan indien en die status van jou koshuisaansoek kan nagaan. Let asseblief daarop dat jy eers om ’n beurs sal kan aansoek doen nadat jy ’n aanbod van die Universiteit ontvang het.

Wat is die datums vir beursaansoeke by die Universiteit Stellenbosch?

US finansieringsaansoeke heropen slegs 16 – 31 Oktober* 2023.

*Laat toelatings sal van geval tot geval hanteer word

Wie kan om ‘n beurs aansoek doen?

Alle studie-aansoekers wat Suid-Afrikaanse burgers is en ’n voorwaardelike offinale aanbod van die Universiteit Stellenbosch ontvang het, kan aansoek doen.

Aangesien die Universiteit se finansiële hulpbronne beperk is, word beurse toegeken op grond van finansiële behoefte (huishoudelike finansiële omstandighede) en akademiese meriete (die aansoeker se potensiaal om suksesvol te studeer).

Watter beurse het die Universiteit Stellenbosch beskikbaar?

Ons bied ’n wye verskeidenheid beurse. Vir die besonderhede, raadpleeg die Beursjaarboek en die skakel Soorte befondsing op die webblad van die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings (SVBL).

Watter dokumente moet ek voorsien wanneer ek ‘n beursaansoek indien?

Jy moet verskeie stawende dokumente voorsien as jy by die Universiteit Stellenbosch om US-befondsing aansoek doen. Vir ’n samevatting van die stawende dokumente wat jy na gelang van jou persoonlike, gesins- en finansiële omstandighede moet indien, raadpleeg die tabel hier onder.

Alle dokumente wat as bewys van inkomste ingedien word, sal deur ’n derde party geverifieer word.

PERSOONLIKE INLIGTING VAN STUDENT 

 • Gewaarmerkte afskrif van ID
 • Mediese sertifikaat of SASSA indien jy ’n gestremdheid het
 • ’n Bladsy lange opsomming van jou CV , waaronder enige leierskapsrol, sportprestasie en ander toekennings
 • Jongste akademiese rekord indien jy tans aan ’n ander universiteit studeer

 

INLIGTING VAN OUER(S) OF WETTIGE VOOG(DE)
vir elke ouer/wettige voog 

 • Doodsertifikaat indien oorlede
 • Gewaarmerkte afskrif van ID
 • Bewys van inkomste en maandelikse inkomste voor belasting (salarisstrokie/ITA34/beëdigde verklaring van tipe informele werk en inkomste), óf werkloosheid (beëdigde verklaring/afleggingsbrief/WVF-brief), óf kinderonderhoud (onderhoudsooreenkoms), óf pensioen/SASSA (brief van bank/bankstaat)

GESINSINLIGTING

 •  Vir huwelikstaat van ouer(s)/wettige voog(de), indien uitmekaar, geskei of vervreemd, bewys van skeiding, egskeiding (skeibevel) óf vervreemding, en onderhoudsooreenkoms indien van toepassing
 • Bewys van universiteitsregistrasie van enige broers of susters, slegs tot en met drie

INLIGTING VAN GADE
indient aansoeker getroud/weduwee is 

 • Doodsertifikaat indien oorlede
 • Gewaarmerkte afskrif van ID
 • Bewys van inkomste en maandelikse inkomste voor belasting (salarisstrokie/ITA34/beëdigde verklaring van tipe informele werk en inkomste), óf werkloosheid (beëdigde verklaring/afleggingsbrief/WVF-brief), óf kinderonderhoud (onderhoudsooreenkoms), óf pensioen/SASSA (brief van bank/bankstaat)
plus die TOESTEMMINGSVORM wat deur al die partye onderteken is
Hoe doen ek aansoek om finansiële bystand?

Sodra jy as voornemende student jou voorwaardelike of finale aanbod aanvaar het, sal jy ’n e-pos van die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings (SVBL) ontvang met die besonderhede van hoe jy om US-befondsing kan aansoek doen.

Wanneer sal ek van die uitslag van my US-befondsingaansoek in kennis gestel word?

Alle aansoeke sal ná die sluitingsdatum oorweeg word. Aansoekers om die Universiteit Stellenbosch se eie beurse sal teen die einde-Februarie van die uitslag in kennis gestel word. Die bekendmakingsdatums vir beurse wat deur US eksterne skenkers beskikbaar gestel word, kan wissel. Nietemin behoort die meeste teen die einde-Mei toegeken te word.

Hoe doen ek aansoek by die Nasionale Finansiëlehulpskema vir Studente (NSFAS)?

NSFAS finansier nuwelingstudente (FTEN) wat vir die eerste keer aan ’n openbare universiteit studeer.

Alle aansoekers uit ‘n huis met ’n bruto huishoudelike inkomste (HHI; totale inkomste voor belasting en aftrekkings) van minder as R350 000 per jaar kan vir ’n beurs van NSFAS oorweeg word; vir ‘n student wat met ‘n gestremdheid leef, moet die HHI onder R600 000 per jaar (R50 000 per maand) wees. Jy kan jou NSFAS-aansoek by www.nsfas.org.za indien. Ons beveel aan dat jy die amptelike NSFAS-webtuiste gereeld vir aankondigings en nuus nagaan.

Die Universiteit Stellenbosch bestuur nie die aansoek- of keuringsproses vir NSFAS nie. Ons help administreer slegs beursuitbetalings aan suksesvolle aansoekers in opdrag van die regering.

Alle voornemende studente wat vir NSFAS-befondsing aansoek doen moet ook by US-Befondsingsgeleenthede aansoek doen. Die student word dan op die SVBL-databasis geregistreer, wat verseker dat jy vir gapingsbefondsing (koste wat nie deur NSFAS-toelaes gedek word nie) van die Universiteit oorweeg word. Gapingsbefondsing sult aanvullings-, tekort-, nood-, en/of gegradueerde skuldbefondsing in en dit poog om die finansiële gapings wat nie deur NSFAS gedek word nie, te oorbrug. BELANGRIKE KENNISGEWING Die Universiteit het beperkte fondse beskikbaar. ’n Aansoek om befondsing is nie ’n waarborg dat befondsing toegestaan sal word nie.

Wie kan ek kontak vir verdere inligting oor befondsingsgeleenthede?

Kontak gerus ons Kliëntedienssentrum by 021 808 9111 of info@sun.ac.za. As jy ‘n e-pos stuur, onthou om jou studentenommer by die onderwerpreël in te sluit, by voorbeeld, # / 2024 US-befondsingnavraag.

Kontak ons

Enige navraag rakende beurs of befondsing moet eers aan die US Kliëntekontaksentrum (021 808 3530) gerig word

Wanneer gevra word, kies 1 vir Engels; 2 vir Afrikaanse bystand. Jy kan ons ook e-pos by info@sun.ac.za, óf ʼn persoonlike vergadering versoek. Ons konsultante is gereed om jou te help.

Vir enige navraag en tegniese- of dokumentkwessies tydens die voltooiing van jou 2025 US Befondsingsgeleenthede-aansoek

Skakel asseblief 021 808 3530 of e-pos info@sun.ac.za  – stuur asseblief ‘n skermkiekie of ’n gedetailleerde beskrywing van die probleem per e-pos – vir bystand. Onthou om jou US-studentenommer (#) in hierdie onderwerpreël in te sluit: # / SUFO25 aansoek navraag. Laat asseblief 48 uur toe vir ‘n antwoord.

Stellenboschkampus

Fisiese adres

Admin A-gebou, Ryneveldstraat, Stellenbosch 7600

Kantoorure

Maandag tot Vrydag 08:00-16:30

+27 21 808 3530

info@sun.ac.za

Tygerbergkampus

Fisiese adres

Kliniese Gebou, Francie van Zijl-rylaan, Tygerberg 7505

Kantoorure

Maandag tot Vrydag 08:00-16:30

+27 21 808 3530 / 21 938 9129

tygbursaries@sun.ac.za

Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings (SVBL)

sunfinaid@sun.ac.za

Alle NSFAS- en FUNZA-beursbystand aan die US, insluitend NSFAS-befondsde studente aan die FGGW

nsfas@sun.ac.za

Slegs 2024 Funza Lushaka aansoeke, modules, en plasingsnavrae, kontak Mev Jeannie Saffier

leendert@sun.ac.za

E-pos korrespondensie

Weens die groot hoeveelheid e-posse wat die SVBL ontvang, moet alle e-poskorrespondensie ’n US-studentenommer (#), ’n beursnaam/-verwysing en ’n kort beskrywing in die onderwerpreël bevat, byvoorbeeld, # / NSFAS – toelae betaling navraag. Dit sal sorg dat ons jou navraag vinnig en doeltreffend kan beantwoord.