Aansoeke vir 2024 US-befondsingsgeleenthede sluit 30 Sep 2023 … Gaan na die Aansoekproses-oortjie vir instruksies oor hoe om aansoek te doen.

Befondsingsaansoekproses

Befondsingsaansoekproses

Voorbereiding is die sleutel. Ons moedig alle studente wat aansoek doen aan om deur die inligting in elkeen van die afdelings hieronder te lees. So maak jy seker dat jy die proses verstaan, dat jy weet watter inligting en ondersteuningsdokumente jy moet voorsien, en dat jy die kiesbaarheidskriteria verstaan vir ’n US eksterne skenkerbeurs en US-gesinsbeurs (indien jy aansoek om enigeen van hierdie doen) voordat jy begin om die aanlyn aansoekvorm in te vul.

Die proses om die aansoekvorm te voltooi sal dan glad verloop en net ongeveer 15 minute neem.

Aansoekdatums

Aansoeke om US-befondsingsgeleenthede vir 2024 open 1 Augustus 2023 en sluit 30 September 2023.

Wie kan aansoek doen om finansiële hulp?

Alle voornemende* en huidige studente wat Suid-Afrikaanse burgers is, of wat permanente verblyfstatus het, kan aansoek doen vir befondsing deur die Universiteit.

Studente wat uit ’n huis kom met ’n bruto huishoudelike inkomste (HHI) van minder as R350 000 per jaar (R29 167 per maand), of studente wat met ’n gestremdheid leef en uit ’n huishouding met ’n bruto HHI van nie meer nie as R600 000 per jaar (R50 000 per maand) kom, word aangeraai om vir die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente (NSFAS) se staatsbefondsde beurs aansoek te doen. Hierdie beurs is beskikbaar vir Suid-Afrikaanse burgers en almal wat ’n SASSA-toelaag ontvang. Doen aanlyn aansoek via die NSFAS-webwerf (slegs in Engels) by www.nsfas.org.za.

Alle voornemende en huidige NSFAS-befondsde studente moet ook by US-Befondsingsgeleenthede aansoek doen. Die student word dan op die SVBL-databasis geregistreer, wat verseker dat jy vir gapingsbefondsing (koste wat nie deur NSFAS-toelaes gedek word nie) van die Universiteit oorweeg word. Gapingsbefondsing sluit aanvullings-, tekort-, nood-, en/of gegradueerde skuldbefondsing in en poog om die finansiële gapings wat nie deur NSFAS gedek word nie, te oorbrug.

BELANGRIKE KENNISGEWING Die Universiteit het beperkte fondse beskikbaar. ’n Aansoek om befondsing is nie ’n waarborg dat befondsing toegestaan sal word nie.

*Die student het ’n voorwaardelike of ʼn finale aanbod van die Universiteit Stellenbosch (US) ontvang en die student het ’n unieke 8-syfer-US-studentenommer

Beursjaarboek

Die Beursjaarboek kan jy ’n lys van beurse en fondse vind wat deur die US bestuur word, asook beurse en fondse wat deur privaat maatskappye, trusts en die staat aangebied word. Hierdie beurse en fondse word volgens fakulteit gegroepeer, maar ons stel voor dat jy ongeag jou studieprogram al die inskrywings in Afdeling 1 (studiebeurse vir die meeste van die fakulteite) en Afdeling 3 (Fakulteit Natuurwetenskappe) nagaan. Enige beurs wat oor meer as een fakulteit aangebied word, kom moontlik slegs onder die Fakulteit Natuurwetenskappe voor. Neem asseblief kennis van die verskillende sluitingsdatums en aansoekprosesse.

Alle inskrywings wat ‘Aansoeke: my.sun.ac.za’ sê, beteken dat jy aansoek via die US-befondsingsgeleenthede -webwerf moet doen. Die SVBL-beursbeamptes kies en/of nomineer kandidate volgens hierdie beursspesifieke kiesbaarheidskriteria en/of onder befondserbeursvoorwaardes en -instruksies.

Die aansoekwebwerf

Die proses vind aanlyn plaas. Geen aansoeke wat per e-pos gestuur word, sal aanvaar of oorweeg word nie.

Neem asseblief kennis daarvan dat die aansoekwebwerf geen van die inligting wat jy voorsien stoor totdat jy die punt bereik waar jy jou ondersteuningsdokumente moet oplaainie. As jy kies om die aansoekvorm te verlaat voordat jy hierdie punt bereik het, sal jy van voor af moet begin.

Om hierdie rede is dit die beste om jou aansoek op een slag te voltooi (dws, al die nodige ondersteuningsdokumente op te laai) voor die sluitingsdatum. En gaan asseblief gereeld jou e-posse na – en moenie vergeet om jou gemorspos ook na te gaan nie!

BELANGRIKE KENNISGEWING Jy sal die opsie hê om aansoek te doen om US-Befondsingsgeleenthede of ’n Eksterne Studentelening. Die studentelening word behartig deur ’n eksterne maatskappy, Student Hero, en word nie deur die Universiteit Stellenbosch bestuur of geadministreer nie.

Ondersteuningsdokumente
Ons beveel aan dat jy al die nodige ondersteuningsdokumentasie (insluitend gesertifiseerde afskrifte waar nodig) gereed het om op te laai voordat jy met die aanlyn aansoek begin. Dit sal jou tyd bespaar wanneer jy aanlyn is. Stoor jou voorbereide dokumente in ’n duidelik benoemdevouer, byvoorbeeld, US 2024 befondsing.

Neem asseblief kennis van die volgende inligting en ondersteuningsdokumente wat jy benodig om ’n befondsingsaansoek te voltooi:

 

DIE STUDENT
 • volle naam, selfoonnommer, e-posadres, ID-nommer, US-studentenommer
 • gesertifiseerde afskrif van ID
 • sertifikaat/getuigskrif vanaf skool wat leierskap of sportprestasie bevestig, indien van toepassing
 • CV (een bladsy lank)
 • bewys van gestremdheid, indien van toepassing

 

DIE STUDENT SE GADE
 • volle naam, selfoonnommer, e-posadres, ID-nommer
 • gesertifiseerde afskrif van ID
 • afskrif van doodsertifikaat, indien van toepassing
GESINSINLIGTING
 • bewys van registrasie of aanvaardingsbrief vir elke broer of suster wat in 2024 op universiteit gaan wees, indien van toepassing
DIE STUDENT SE EERSTE OUER of WETTIGE VOOG/VOOG
 • volle naam, selfoonnommer, e-posadres, ID-nommer
 • gesertifiseerde afskrif van ID
 • bewys van voogdyskap, indien van toepassing (hierdie kan ’n brief van ’n maatskaplike werker of ’n beëdigde verklaring wees)
 • bewys van inkomste*
 • die bladsy van die egskeidingskikking wat aandui dat die persoon geskei is en hoeveel huweliksondersteuning betaal word, indien van toepassing
 • onderhoudsooreenkoms wat die bedrag bevestig wat maandeliks ontvang word, indien van toepassing
 • bewys van staatstoelaag, indien van toepassing
 • bewys van maandelikse pensioen, indien van toepassing
 • doodsertifikaat, indien van toepassing
DIE STUDENT SE EERSTE OUER of WETTIGE VOOG/VOOG
 • volle naam, selfoonnommer, e-posadres, ID-nommer
 • gesertifiseerde afskrif van ID
 • bewys van voogdyskap, indien van toepassing (hierdie kan ’n brief van ’n maatskaplike werker of ’n beëdigde verklaring wees)
 • bewys van inkomste*
 • die bladsy van die egskeidingskikking wat aandui dat die persoon geskei is en hoeveel huweliksondersteuning betaal word, indien van toepassing
 • onderhoudsooreenkoms wat die bedrag bevestig wat maandeliks ontvang word, indien van toepassing
 • bewys van staatstoelaag, indien van toepassing
 • bewys van maandelikse pensioen, indien van toepassing
 • doodsertifikaat, indien van toepassing
plus die INSTEMMINGSVORM wat deur al die partye onderteken is
*bewys van inkomste  Geldige dokumente sluit in:

_formele indiensnemin jongste salarisstrokie (nie ouer as 3 maande nie) of ITA34
_informele indiensneming beëdigde verklaring wat die maandelikse inkomste en die bron van die inkomste aantoon (bv. groenteverkoper, huishulp, vryskutwerker)
_in eie diens bankstate wat maandelikse inkomste duidelik aantoon (nie ouer as 3 maande nie) of ITA34
_werkloos beëdigde verklaring (wat die datum aantoon sedert die persoon werkloos is) of afleggingsbrief of WVF-strokie

US- eksterne skenkerbeurse
Daar word tien beurse onder Soorte Befondsing > US- eksterne skenkerbefondsing gelys. Gaan asseblief die kiesbaarheidskriteria na, en let op die volgende belangrike punte slegs as jy aansoek om enige van hierdie beurse gaan doen:

 • Laai die unieke aansoekvorm af en voltooi dit.
 • Berei enige bykomende ondersteuningsdokumentasie voor – verwys na die tabel hieronder.
 • Jy sal tydens die aanlyn aansoekproses gevra word om hierdie dokumentasie op te laai.
NAAM VAN EKSTERNE SKENKERBEURS

UNIEKE AANSOEKVORM & ONDERSTEUNINGSDOKUMENTE

(wat deel van die aansoek vorm)

DIPPENAAR-familietrustbeurs
slegs EBW-studente
DORIS CROSSLEY-trust

1ste Verwysing Doris Crossley
2de Verwysing Doris Crossley

DU TOIT HUGENOTE

Motivering Hugenote
Beëdigde verklaring vir Afrikaanse modules

DW ACKERMANN
slegs Ingenieurswesestudente
JANNIE MOUTON
PIET NEETHLING opvoedkundige trust
PSG
RODNEY AFRICA-beurs
slegs Regsgeleerdheidstudente
SHEILA BRAND-trust
Die VLAKTE-beursfonds
Gesinsbeurse

Daar word 11 gesinsbeurse in die Beursjaarboek gelys. Gaan asseblief die kiesbaarheidskriteria na, en let op die volgende belangrike punte slegs as jy aansoek om enige van hierdie beurse gaan doen:

 • Die student moet bewys van afkoms (stamboom). Moet asseblief nie aansoek doen as jy nie hierdie bewys van afkoms kan lewer nie.
 • Laai die ‘Family Bursary’ aansoekvorm af en voltooi dit.
 • Jy sal tydens die aanlyn aansoekproses gevra word om hierdie dokumentasie op te laai.
NAAM VAN GESINSBEURS

(Beurskalender bladsy) 

‘FAMILY BURSARY’ AANSOEKVORM & ONDERSTEUNINGSDOKUMENTE

(wat deel van die aansoek vorm)

Anna Juliana THERON (30 / pdf-36)

Bewys van verwantskap

AW SCHUMANN (25 / pdf-31)
slegs FISIKA- en/of Wiskundestudente

Afstammelinge van AW Schumann geniet voorkeur waar alles gelyk is

Ds. DH NEETHLING (14 / pdf-20)
slegs Teologiestudente

Afstammelinge van die eerw DH Neethling

Elizabeth MARAIS (13 / pdf-19)

Direkte afstammelinge van Abraham Barend de Villiers en Theophile Antonia de Villiers (gebore Van der Lingen)

Elizabeth VILJOEN-trust (16 / pdf-22)

Afstammelinge en aangenome kinders van broers en susters van wyle mej Elizabeth Viljoen

Frans & Rykie THERON-studiefonds (16 / pdf-22)
slegs Teologie- en Landboustudente

Stamboom wat bewys dat jy ’n afstammeling van Theron, Marais of Zeeman is

Fritz & Anna MOSTERT (13 / pdf-19)

Studente wat aan skole in die landdrosdistrikte Hopefield, Malmesbury, Moorreesburg, Piketberg, Porterville, Velddrift, en Vredenburg gematrikuleer het

Johan & Willie SPIES (15 / pdf-21)

Stamboom wat bewys dat jy ’n afstammeling van E Wood en Dr CJ de Kock is; verwys na verdere bepalings

JP SWART (16 / pdf-22)

Stamboom wat bewys dat jy ’n inwoner van die noordelike voorstede van Kaapstad is

Petrusa VAN ZIJL (16 / pdf-22)

Stamboom wat bewys dat jy ’n afstammeling van een van die ses Petrusa-susters van die skender, wyle mev Petrusa Groenewald (gebore Van Zijl) is

Prof JH NEETHLING (14 / pdf-20)

Studente met voorkeur aan direkte afstammelinge van wyle prof JH Neethling se vader, Hendrik Johannes Neethling
Let daarop dat studente wat nie afstammelinge is nie, ook aansoek kan doen

Aansoekvorm
Die instruksies op die aanlyn aansoekvorm is maklik om te volg en neem jou stap vir stap deur die proses.

POPIA Voordat studente met die aansoek kan voortgaan, moet hulle instem tot die POPI-wet (vir persoonlike inligting) en dat alle dokumentasie (bewys van inkomste, ID, sertifikate, bankstate, ens.) deur ’n eksterne diensverskaffer geverifieer mag word.

Ondersteuningsdokumente Maak asseblief dubbel seker dat jy die korrekte dokumentasie oplaai wanneer jy daarvoor gevra word.

Toestemmingsvorm Maak seker dat die vorm deur al die partye onderteken is en laai dit op waneer jy daarvoor gevra word.

Die aansoekvorm neem ongeveer 15 minute om te voltooi.

BELANGRIKE KENNISGEWING Jy sal die opsie hê om aansoek te doen om US-Befondsingsgeleenthede of ’n Eksterne Studentelening. Die studentelening word behartig deur ’n eksterne maatskappy, Student Hero, en word nie deur die Universiteit Stellenbosch bestuur of geadministreer nie.

Volgende stappe

Nadat jy jou aansoek ingedien het, sal jy ’n outomatiese e-pos ontvang wat bevestig dat jou aansoek ontvang is.

Alle kommunikasie word na jou studente-e-posadres gestuur, so onthou asseblief om hierdie e-posse – jou gemorspos ingesluit – gereeld na te gaan.

Wanneer sal ek weet of my aansoek suksesvol was?

Die uitkoms van die eerste rondte US-befondsingsaansoeke sal teen die einde-Februarie 2024per e-pos gekommunikeer word. Studente wat spesifiek aansoek om US- eksterne skenkerbeurse doen, sal teen einde-Mei 2024 kennisgewing ontvang.

Hierdie kommunikasie word slegs na die student se e-posadres gestuur.

Enige probleme?

Indien jy enige tegniese probleme ervaar terwyl jy besig is om die aansoek te voltooi, stuur asseblief ’n skermkiekie of ’n gedetailleerde beskrywing van die probleem per e-pos na sufunding@studenthero.co.za of via WhatsApp na https://wa.me/27716250562 .

Tegniese probleme verwys na dinge soos: jy kan nie ondersteuningsdokumente oplaai nie; die kliekknoppie werk nie; jy kan nie weer aanmeld om jou aansoek te voltooi nie; enige foutboodskap wat jy tydens die aanlyn aansoekproses ontvang.

Vir hulp met probleme oor befondsing in die algemeen of tipes dokumente skakel asseblief US Kliëntediens by 021 808 9111 of stuur ’n e-pos na info@sun.ac.za – en onthou om jou US-studentenommer in die onderwerpreël aan te dui, byvoorbeeld, # / SU-24 befondsing-navraag.

Kantoorure Maandag tot Vrydag, 08:30-16:00

Gereed om aansoek te doen?

Kom ons gaan gou weer deur die hoofpunte voordat jy na die aanlynvorm gaan:

 1. Jy het die inligting in elkeen van die afdelings hierbo gelees om seker te maak dat jy die korrekte en akkurate inligting voorsien.
 2. Elkeen van jou ondersteuningsdokumente se name bevat jou US# as ’n voorvoegsel, en is as ’n PDF in ’n duidelik benoemde vouer gestoor.
 3. Jy het ten minste 15 minute in jou dagboek om die aansoekvorm te voltooi.
 4. Maak asseblief seker dat jy die korrekte befondsingsopsie op die aansoekvorm kies: US Befondsingsgeleenthede.
  (Die opsie om vir ’n eksterne studentelening aansoek te doen, word nie deur die US bestuur nie en jy sal na ’n eksterne webwerf geneem word.)
 5. Die sluitingsdatum is middernag, Saterdag 30 September 2023. Geen aansoeke wat per e-pos of laat gestuur word, sal aanvaar of oorweeg word nie.

Kontak ons

Enige navraag rakende beurs of befondsing moet eers aan die US Kliëntekontaksentrum (021 808 9111) gerig word

Jy sal vervolgens ingelig word oor die beste kommunikasiekanaal, hetsy ’n oproep wat na die SVBL oorgeplaas word, ’n e-pos of ’n persoonlike konsultasie.

Vir enige tegniese kwessies tydens die voltooiing van jou 2024 US Befondsingsgeleenthede-aansoek

Stuur asseblief ‘n skermkiekie of ’n gedetailleerde beskrywing van die probleem per e-pos na sufunding@studenthero.co.za of via WhatsApp na https://wa.me/27716250562 .

Vir enige algemene- of dokumentkwessies tydens die voltooiing van jou 2024 US Befondsingsgeleenthede-aansoek

Skakel asseblief 021 808 9111 of e-pos info@sun.ac.za vir bystand.

Stellenboschkampus

Fisiese adres

Admin A-gebou, Ryneveldstraat, Stellenbosch 7600

Kantoorure

Maandag tot Vrydag 08:00-16:30

+27 21 808 9111

info@sun.ac.za

Tygerbergkampus

Fisiese adres

Kliniese Gebou, Francie van Zijl-rylaan, Tygerberg 7505

Kantoorure

Maandag tot Vrydag 08:00-16:30

+27 21 938 9129 / 21 808 9111

tygbursaries@sun.ac.za

Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings (SVBL)

sunfinaid@sun.ac.za

Alle NSFAS- en FUNZA-beursbystand aan die US, insluitend NSFAS-/FUNZA-studente aan die FGGW

nsfas@sun.ac.za

E-pos korrespondensie

Weens die groot hoeveelheid e-posse wat die SVBL ontvang, moet alle e-poskorrespondensie ’n US-studentenommer, ’n beursnaam/-verwysing en ’n kort beskrywing in die onderwerpreël bevat, byvoorbeeld, ‘12345678 / NSFAS – toelae betaling navraag’. Dit sal sorg dat ons jou navraag vinnig en doeltreffend kan beantwoord.