US-befondsingaansoeke word nog verwerk en studente sal teen einde April van die tweede rondte uitslag in kennis gestel word

US-befondsing

Merietebeurs

Die merietebeurs vir voorgraadse studente aan die Universiteit Stellenbosch word uitsluitlik op grond van skolastiese of akademiese prestasie toegeken en daar is geen aansoekproses vir hierdie merietetoekenning nie.

Die beurs word aan die einde van April toegeken en op die Mei-studentegeldestaat weerspieël. Studente word skriftelik van hulle keuring in kennis gestel. Hierdie kommunikasie sluit belangrike besonderhede oor die toekenningsvoorwaardes in.

Eerstejaarmerietebeurse

Nominasies word op grond van graad 12-eksamenuitslae saamgestel en eerstejaarstudente met ’n gemiddeld van 90% of hoër kom in aanmerking vir ’n merietebeurs. Die berekening is gebaseer op ’n kombinasie van die ses (6) vakke waarin die student die beste gevaar het en wat vir toelating tot baccalaureusstudies op universiteitsvlak vereis word, Lewensoriëntering en Wiskunde Vraestel 3 uitgesluit, soos deur die betrokke sekondêre onderwysdepartement aangedui.

Hoe word dit bereken?

Die eerstejaarmerietebeurs word bereken as ’n persentasie korting op basiese klasgelde, module- en/of programkostes uitgesluit. Die persentasie korting hang af van die getal kwalifiserende kandidate en die totale geldwaarde wat vir merietebeurse beskikbaar is. Vir die 2022- akademiese jaar is die korting slegs veertig (40) persent van basiese klasgelde net . Dit dek nie ander uitgawes soos handboeke, verblyf, etes en vervoer nie.

Studente wat by ander instansies gestudeer het, kwalifiseer nie vir eerstejaarmerietebeurse nie, maar kan op grond van hulle akademiese prestasie vir ’n senior merietebeurs oorweeg word.

Sulke studente moet hulle uitslae teen 15 Februarie by die SVBL by sunfinaid@sun.ac.za indien. Dui asseblief jou studentenommer in die onderwerpreël aan, bv.SU# / Eerstejaarmerietebeurs – uitslae van studies by eksterne instelling’.

Seniorjaarmerietebeurs

Nominasies word op grond van die eksamenuitslae van die voorafgaande studiejaar saamgestel en seniorjaarstudente met ’n geweegde gemiddeld van 75% of hoër en wat in die top vyf (5) persent per fakulteit val, kwalifiseer vir ’n merietebeurs.

  • Studente wat nie die volle getal voorgeskrewe modules vir ’n spesifieke jaar neem nie – as gevolg van erkenning van modules wat elders en binne die Universiteit geneem is – kwalifiseer nie vir ’n merietetoekenning nie.
  • Studente sal nie vir die merietebeurs in aanmerking kom op grond van hulle finalejaaruitslae nie – behalwe (nagraadse) NGOS- en LLB-studente.
  • Studente wat vir enige nagraadse diploma of graadprogram geregistreer is – (nagraadse) NGOS en LLB uitgesluit – kwalifiseer nie vir ’n senior merietebeurs nie. 

Hoe word dit bereken?

Die senior merietebeurs word bereken as ’n persentasie korting op basiese klasgelde, module- en/of programkostes uitgesluit. Die persentasie korting hang af van die getal kwalifiserende kandidate en die totale geldwaarde wat vir merietebeurse beskikbaar is. Vir die 2022- akademiese jaar is die korting slegs veertig (40) persent van basiese klasgelde. Dit dek nie ander uitgawes soos handboeke, verblyf, etes en vervoer nie.

Merietebeursriglyne

Wanneer word gelde uitbetaal?

Aangesien die merietetoekenning as ’n korting op die studenterekening geadministreer word, word geen kontantterugbetalings uitbetaal nie. Die korting sal op die studentegelderekening en die Junie-staat weerspieël word.

Die enigste uitsondering op gelde wat uitbetaal word, is as die studenterekening reeds ten volle betaal is. In hierdie geval moet die student die SVBL skriftelik kontak om ’n bankvorm aan te vra en bewys van betaling van ’n ouer/voog te lewer dat die rekening ten volle betaal is. In hierdie geval sal die korting daarna as ’n krediet weerspieël word en gelde sal vanaf Augustus uitbetaal word.

Waarom kan die Merietebeurs gekanselleer of verminder word?

Kansellasie  Indien ’n eerstejaar- of senior voorgraadse student ’n volkostebeurs ontvang, of ’n kombinasie van beurse wat gelykstaande is aan die waarde van ’n volkostebeurs, sal die merietebeurskorting gekanselleer word. Die merietetoekenning sal ook gekanselleer word indien ’n student hulle studies gedurende die akademiese jaar staak.

Vermindering  Indien ’n eerstejaar- of senior voorgraadse student ’n gedeeltelike beurs bykomend tot hulle merietetoekenning ontvang, kan die merietebeurs waar van toepassing vir die onderstaande volkostebeursuitgawes aangewend word.

'n Volkostebeurs* kan ’n enkele beurs of ’n kombinasie van beurse wees wat al die volgende uitgawes dek:

  • Volle klasgelde.
  • Handboeke ter waarde van R5 200 of meer.
  • Huidige verblyfkoste vir ’n akademiese jaar van tien (10) maande waar die maksimum bedrag gelykstaande is aan ’n enkelkamer in ’n universiteitskoshuis.
  • Etes ter waarde van R15 000 of meer.
  • Vervoer ter waarde van R7 500 of meer indien jy by die huis woon.

*Die waarde van ’n volkostebeurs en toelae stem ooreen met die nuwe DHOO-beurse wat jaarliks deur die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente (NSFAS) voorgeskryf word.

Die SVBL sal die merietebeurs sonder vooraf kennisgewing kanselleer of verminder indien daar aan enige van die bogenoemde kriteria voldoen word..

 

BELANGRIKE KENNISGEWING

Die student dra die onus om teen Junie van die akademiese jaar waarin hulle op ’n merietebeurs geregtig is, seker te maak dat die beursbedrag wel op hulle studentegelderekening verskyn. Ontvangers wat versuim om die SVBL teen die einde van Augustus skriftelik by sunfinaid@sun.ac.za in kennis te stel dat die beurs nie op hulle studenterekening verskyn nie, verloor hulle aanspraak op ’n merietebeurs. Dui asseblief jou studentenommer in die onderwerpreël aan, bv.SU# / Merietebeurs – verskyn nie op studentegelderekening nie’.

Kontak ons

Enige navraag rakende finansiële hulp moet eers aan die US Kliëntekontaksentrum (021 808 9111) gerig word.

Jy sal vervolgens ingelig word oor die beste kommunikasiekanaal, hetsy ’n oproep wat na die SVBL oorgeplaas word, ’n e-pos of ’n persoonlike konsultasie.

Stellenboschkampus

Fisiese adres

Admin A-gebou, Ryneveldstraat, Stellenbosch 7600

Kantoorure

Maandag tot Vrydag 08:00-16:30

+27 21 808 9111

info@sun.ac.za

Tygerbergkampus

Fisiese adres

Kliniese Gebou, Francie van Zijl-rylaan, Tygerberg 7505

Kantoorure

Maandag tot Vrydag 08:00-16:30

+27 21 938 9129 / 21 808 9111

tygbursaries@sun.ac.za

Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings (SVBL)

sunfinaid@sun.ac.za

Alle en net NSFAS en FUNZA- beursbystand aan die US (insluitend NSFAS-/FUNZA-studente aan die FGGW)

nsfas@sun.ac.za

Weens die groot hoeveelheid e-posse wat die SVBL ontvang en hanteer, moet alle e-poskorrespondensie ’n studentenommer, ’n beursnaam/-verwysing en ’n kort beskrywing in die onderwerpreël bevat..

Byvoorbeeld: ‘SU#12345678 / NSFAS – versoek om verandering in verblyfvorm’ Dit sal sorg dat ons jou navraag vinnig en doeltreffend kan beantwoord.

Huidige beurstudente word versoek om asseblief ’n bespreking te maak..
'n Virtuele vergadering kan via MS Teams geskeduleer word (dit is ons voorkeurkommunikasiemetode).