Alle studente wat aansoek gedoen het vir 2024 US-Befondsingsgeleenthede hierdie jaar sal teen einde Junie ‘n uitkoms-e-pos ontvang.

Wie is ons?

Die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings (SVBL) vorm deel van die Afdeling Finansies aan die Universiteit Stellenbosch (US). Die Sentrum se primêre funksie is om beurse volgens ooreengekome kriteria toe te ken en te bestuur.

Die SVBL se mandaat sluit aan by die volgende institusionele beginsels rakende die finansiële ondersteuning van studente:

  • verbetering van studentesukses deur finansiële ondersteuning
  • bevordering van studentediversiteit deur beurse aan studente uit onder meer die aangewese rassegroepe en sosio-ekonomies benadeelde omgewings, en aan studente met gestremdhede toe te staan
  • verbetering van akademiese uitnemendheid deur aantreklike finansiële ondersteuning aan topstudente te bied
  • befondsingsondersteuning aan studente met finansiële behoefte

Ons span professionele finansiëlehulppraktisyns is daartoe verbind om toegang tot hoër onderwys te verbreed deur voornemende en huidige voorgraadse studente in te lig oor befondsingsgeleenthede wat beskikbaar is om sodoende te sorg dat geen akademies verdienstelike student weens finansiële behoefte verhinder word om verder te studeer nie. Ons verstaan dat die aansoekproses stresvol kan wees en probeer om op ’n deurlopende basis ondersteuning te bied om deurentyd ’n positiewe ervaring te verseker.

Hierdie ondersteuning sluit die volgende in:

  • tydige antwoorde op navrae van studente, ouers, maatskappye en skenkers
  • leiding en bystand aan studente rakende finansiële beplanning
  • toekenning en toewysing van beskikbare fondse
  • finansiële bestuur van finansiële hulp: interne fondse (US-befondsing) en eksterne maatskappye en skenkers se beurse (US- eksterne skenkerbefondsing)
  • bekendmaking van beskikbare finansiële hulp (verwys na die University Yearbook, Part 2 Bursaries and Loans)

Kontak ons

Enige navraag rakende beurs of befondsing moet eers aan die US Kliëntekontaksentrum (021 808 9111) gerig word

Jy sal vervolgens ingelig word oor die beste kommunikasiekanaal, hetsy ’n oproep wat na die SVBL oorgeplaas word, ’n e-pos of ’n persoonlike konsultasie.

Vir enige tegniese kwessies tydens die voltooiing van jou 2024 US Befondsingsgeleenthede-aansoek

Stuur asseblief ‘n skermkiekie of ’n gedetailleerde beskrywing van die probleem per e-pos na sufunding@studenthero.co.za.

Vir enige algemene- of dokumentkwessies tydens die voltooiing van jou 2024 US Befondsingsgeleenthede-aansoek

Skakel asseblief 021 808 9111 of e-pos info@sun.ac.za vir bystand.

Stellenboschkampus

Fisiese adres

Admin A-gebou, Ryneveldstraat, Stellenbosch 7600

Kantoorure

Maandag tot Vrydag 08:00-16:30

+27 21 808 9111

info@sun.ac.za

Tygerbergkampus

Fisiese adres

Kliniese Gebou, Francie van Zijl-rylaan, Tygerberg 7505

Kantoorure

Maandag tot Vrydag 08:00-16:30

+27 21 938 9129 / 21 808 9111

tygbursaries@sun.ac.za

Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings (SVBL)

sunfinaid@sun.ac.za

Alle NSFAS- en FUNZA-beursbystand aan die US, insluitend NSFAS-befondsde studente aan die FGGW

nsfas@sun.ac.za

Slegs 2024 Funza Lushaka aansoeke, modules, en plasingsnavrae, kontak Mev Jeannie Saffier

leendert@sun.ac.za

E-pos korrespondensie

Weens die groot hoeveelheid e-posse wat die SVBL ontvang, moet alle e-poskorrespondensie ’n US-studentenommer, ’n beursnaam/-verwysing en ’n kort beskrywing in die onderwerpreël bevat, byvoorbeeld, ‘12345678 / NSFAS – toelae betaling navraag’. Dit sal sorg dat ons jou navraag vinnig en doeltreffend kan beantwoord.