13.05.23 / Alle aansoeke vir US finansiële hulp is verwerk en uitkomsbriewe is na die studenteposbus gestuur (gaan asseblief ook jou spam-lêergids na)

Wie is ons?

Die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings (SVBL) vorm deel van die Afdeling Finansies aan die Universiteit Stellenbosch (US). Die Sentrum se primêre funksie is om beurse volgens ooreengekome kriteria toe te ken en te bestuur.

Visie en missie

Die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings (SVBL) vorm deel van die Afdeling Finansies aan die Universiteit Stellenbosch (US). Die Sentrum se primêre funksie is om beurse volgens ooreengekome kriteria toe te ken en te bestuur.

Die SVBL se mandaat sluit aan by die volgende institusionele beginsels rakende die finansiële ondersteuning van studente:

  • verbetering van studentesukses deur finansiële ondersteuning
  • bevordering van studentediversiteit deur beurse aan studente uit onder meer die aangewese rassegroepe en sosio-ekonomies benadeelde omgewings, en aan studente met gestremdhede toe te staan
  • verbetering van akademiese uitnemendheid deur aantreklike finansiële ondersteuning aan topstudente te bied
  • befondsingsondersteuning aan studente met finansiële behoefte

Ons span professionele finansiëlehulppraktisyns is daartoe verbind om toegang tot hoër onderwys te verbreed deur voornemende en huidige voorgraadse studente in te lig oor befondsingsgeleenthede wat beskikbaar is om sodoende te sorg dat geen akademies verdienstelike student weens finansiële behoefte verhinder word om verder te studeer nie.

Ons verstaan dat die aansoekproses stresvol kan wees en probeer om op ’n deurlopende basis ondersteuning te bied om deurentyd ’n positiewe ervaring te verseker.

Hierdie ondersteuning sluit die volgende in:

 • tydige antwoorde op navrae van studente, ouers, maatskappye en skenkers
 • leiding en bystand aan studente rakende finansiële beplanning
 • toekenning en toewysing van beskikbare fondse
 • finansiële bestuur van finansiële hulp: interne fondse (US-befondsing) en eksterne maatskappye en skenkers se beurse (US- eksterne skenkerbefondsing)
 • bekendmaking van beskikbare finansiële hulp (verwys na die Universiteit se Jaarboek, Deel 2: Beurse en Lenings)

Kontak ons

Enige navraag rakende finansiële hulp moet eers aan die US Kliëntekontaksentrum (021 808 9111) gerig word.

Jy sal vervolgens ingelig word oor die beste kommunikasiekanaal, hetsy ’n oproep wat na die SVBL oorgeplaas word, ’n e-pos of ’n persoonlike konsultasie.

Stellenboschkampus

Fisiese adres

Admin A-gebou, Ryneveldstraat, Stellenbosch 7600

Kantoorure

Maandag tot Vrydag 08:00-16:30

+27 21 808 9111

info@sun.ac.za

Tygerbergkampus

Fisiese adres

Kliniese Gebou, Francie van Zijl-rylaan, Tygerberg 7505

Kantoorure

Maandag tot Vrydag 08:00-16:30

+27 21 938 9129 / 21 808 9111

tygbursaries@sun.ac.za

Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings (SVBL)

sunfinaid@sun.ac.za

Alle en net NSFAS en FUNZA- beursbystand aan die US (insluitend NSFAS-/FUNZA-studente aan die FGGW)

nsfas@sun.ac.za

Weens die groot hoeveelheid e-posse wat die SVBL ontvang en hanteer, moet alle e-poskorrespondensie ’n studentenommer, ’n beursnaam/-verwysing en ’n kort beskrywing in die onderwerpreël bevat..

Byvoorbeeld: ‘SU#12345678 / NSFAS – versoek om verandering in verblyfvorm’ Dit sal sorg dat ons jou navraag vinnig en doeltreffend kan beantwoord.

Huidige beurstudente word versoek om asseblief ’n bespreking te maak..
'n Virtuele vergadering kan via MS Teams geskeduleer word (dit is ons voorkeurkommunikasiemetode).